Hyppää sisältöön

Johto- ja taloussääntö

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton säännöt

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.11.2020

Hyväksytty syysliittokokouksessa 28.11.2020

Tässä johto- ja taloussäännössä määritellään ne linjaukset ja määräykset, joiden mukaan Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (liitto) toimintaa ja taloutta toteutetaan. Johto- ja taloussääntö täydentää vuosikokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä. Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi niiden tultua merkityiksi yhdistysrekisteriin ja korvaavat aikaisemmat johto- ja taloussäännöt.

 Päätöksentekovaltuudet

AsiakokonaisuusPääsihteeriJohtoryhmäLiittohallitusLiittokokous
1. Säännöt   x
2. Strategia   x
3. Hallituksen valinta   x
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio   x
5. Toimintakertomus ja tilinpäätös   x
6. Kannanotot ja lausunnot  x 
7. Liiton edustajien nimeäminen sidosryhmiin  x 
8. Pääsihteerin rekrytointi  x 
9. Muiden työntekijöiden rekrytointi  x 
10. Työntekijöiden koulutukset ja työmatkatx   
11. Toiminnan operatiiviset päätöksetx   
12. Pääsihteerin esihenkilötyö x  

1 § Pääsihteeri

Pääsihteeri on liiton toimintaa johtava työntekijä. Pääsihteeri käyttää liitossa yleistoimivaltaa liittohallituksen

päätösten mukaisesti. Pääsihteerin yleistoimivaltaan kuuluvat:

 • Talousarvion mukaisten määrärahojen käyttäminen taloussäännön mukaan
 • Palkkioiden hyväksyminen taloussäännön ja -arvion mukaan
 • Matka-avustusten ja -korvausten myöntäminen taloussäännön ja -arvion mukaan
 • Valtakirjojen myöntäminen yhtiökokouksiin ja yhdistysten vuosikokouksiin

2 § Johtoryhmä

Hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja muodostavat pääsihteerin kanssa johtoryhmän. Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

 • Liittohallituksen kokousten valmistelu
 • Pankki-, puhelin-, huolto-, ostopalvelu- ym. sopimuksista päättäminen
 • Työsuhteiden jatkaminen enintään yhdellä kuukaudella
 • Huolehtiminen niistä asioista, jotka eivät vaadi liittohallituksen välitöntä päätöstä

3 § Liittohallitus

Liittohallituksen muodostaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Pääsihteeri osallistuu liittohallituksen kokouksiin. Liittohallituksen tehtäviä ovat:

 • Kutsua koolle liittokokous, valmistella sille esiteltävät asiat ja panna toimeen sen päätökset
 • Valita liitolle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt
 • Seurata liiton taloutta ja toiminnan toteutusta
 • Asettaa tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä

4 § Liittokokous

Liittokokous kokoontuu kahdesti vuodessa keväällä sekä syksyllä. Liittokokoukseen ovat kutsuttuja kaikki liiton jäsenet. Liittokokouksen tehtäviä ovat:

 • Hyväksyä toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä talousarvio ja tilinpäätös
 • Valita liittohallituksen jäsenet
 • Hyväksyä liiton pitkäntähtäimen tavoitteet, strategia ja säännöt

Talousohje

6 § Käyttötalous

Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Liiton taloudenhoidosta vastaa liittohallitus yhdessä pääsihteerin kanssa. Liiton taloutta on hoidettava turvallisesti, säästäväisesti ja vastuullisesti. Menot maksaa pääsihteeri tai muu työntekijä, jolle liittohallitus on myöntänyt oikeuden menojen maksamiseen.Edellisen tili- ja toimintakauden palkkiot, matkakorvaukset ja muut kulukorvaukset maksetaan viimeistään tammikuun aikana. Tämän jälkeen edellisen kauden menoja ei enää makseta.

7 § Liiton varainhankinta

Liitto voi ottaa vastaan avustuksia ja testamentteja sekä kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Liitto voi perustaa myös säätiöitä. Taloudenhoitoa on tarkemmin määritelty talous- ja johtosäännössä.

8 § Hankintaohje

Käyttöomaisuutta ja palveluita on hankittava sopivaan tarpeeseen. Hankittavan omaisuuden on oltava ensisijaisesti vastuullisesti tuotettua sekä kestävyydeltään ja ominaisuuksiltaan laadukasta. Yli 1000 euron hankinnoista pitää olla liittohallituksen hyväksyntä. Yli 500 euron hankinnoista pitää olla johtoryhmän hyväksyntä. Yli 100 euron hankinnoista pitää olla pääsihteerin hyväksyntä. Yli 1000 euron hankinnoista tulee pyytää tarjoukset vähintään kolmelta palveluntarjoajalta ja nämä esitellään liittohallitukselle.

9 § Matkustusohjesääntö

Liitto korvaa työntekijöilleen ja muille toimihenkilöille aiheutuneet matkakulut talousarvion mukaisesti. Matkat on pyrittävä tekemään julkisilla kulkuneuvoilla ja lentokonetta välttäen. Aiheettomasta auton tai lentokoneen käytöstä maksetaan julkisen kulkuneuvon mukaan. Päivärahat maksetaan työntekijöille työmatkan ajalta, jos niistä on ennalta päätetty. Muutoin korvataan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Liitto myöntää henkilöjäsenilleen matka-avustuksia maailmanliiton tapahtumiin. Harkinnan mukaan matka-avustusta voidaan myöntää myös muihin tapahtumiin. Liittohallitus päättää avustettavasta määrästä. Avustuksen saajan on toimitettava liitolle selvitys matkasta yhden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

11 § Laskentatoimi

Kirjanpidosta vastaa liittohallituksen hyväksymä tilitoimisto. Pääsihteeri esittelee liittohallitukselle osavuosikatsaukset kultakin vuosineljännekseltä. Liittohallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ennen tilintarkastusta. Edellisen kauden tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevään liittokokousta ja tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta.   Liittokokous vahvistaa tarkastetut tilit. Liiton mahdolliset tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseksi.

11 § Sijoituslinjaus

Sijoitustoiminnan ensisijaisena tehtävänä on tuottaa rahoitusta varsinaiselle toiminnalle. Lisäksi vaalitaan liiton hallinnassa olevien rahastojen periaatteita.Rahastojen pääoman on säilytettävä arvonsa rahan arvon muutoksista huolimatta. Tarvittaessa rahastojenvaroja on paikallaan kerryttää. Sijoitusten hoidosta päättää liittohallitus.Liiton sääntöjen mukaan varat on sijoitettava:

 • Liitto ottaa sijoittamispäätöksiä tehdessään huomioon ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat.
 • Liitto ei sijoita kohteisiin, joiden toimintaan kuuluu uhkapelit, alkoholi-, tupakka-, tai aseteollisuus, aikuisviihde tai joiden tiedetään käyttävän lapsityövoimaa tai tekevän ympäristörikkomuksia.
 • Liitto sijoittaa säästäväisesti ja valitsee pienemmän riskin vaihtoehdon.
Jaa somessa: