Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus-suunnitelma

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Yhdenvertaisuussuunnitelma

Hyväksytty: Hallituksen kokouksessa 14.3.2019 ja liittokokouksessa 16.3.2019

1 Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen varmistetaan yhdistyksen toiminnassa ja miten Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto tukee valtakunnallisena liittona paikallisyhdistyksiään toteuttamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuttatoiminnassaan. Suunnitelman laatimiseksi on tehty nykytilan kartoitus -kysely, jonka vastauksia analysoimalla on valittu SKY:n toiminnan kannalta tärkeimmät yhdenvertaisuusasiat, joiden toteutumiseen kiinnitetään huomiota.

2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

2.1 Tasa-arvo ja syrjintä

Tasa-arvolla tarkoitetaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Se tarkoittaa myös miesten, naisten, muunsukupuolisten tai sukupuoleltaan määrittelemättömien ihmisten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolaki (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Näitä noudatetaan myös rekrytoinneissa ja henkilöstöpolitiikassa.

Syrjinnällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista esimerkiksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjintä tarkoittaa myös eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden tai esimerkiksi raskauden vuoksi. Syrjintää on myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella.

2.2 Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 1325/2014 mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

3 SKY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

SKY:n arvot on hyväksytty liittokokouksessa 18.11.2017. Yksi liiton arvoista on moninaisuus.

Moninaisuus

Jumala on luonut meidät erilaisiksi mutta samanarvoisiksi. SKY haluaa ylittää rajoja ihmisten välillä etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Jokaisella on jotakin annettavaa yhteiskunnassa.

Moninaisuus on käsite, joka tarkoittaa ihmisen ainutkertaisia ominaisuuksia, kuten yksilön varallisuutta, terveyttä, seksuaalisuutta, sukupuolta tai etnistä taustaa. Moninaisuuden huomioon ottaminen tarkoittaa ihmisten erojen kunnioittamista turvallisessa ympäristössä.

SKY on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi vuonna 2014.  “Syrjinnästä vapaa alue” -taulu on esillä SKY:n nettisivuilla ja toimistolla sekä toimipaikoissa.

3.1 Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

Keskusjärjestö tarjoaa toimijoilleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamallin sekä tukee paikallisyhdistyksiä omien suunnitelmien tekemisessä. SKY:n varsinaiset jäsenet eli paikallisyhdistykset laativat omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa yhteisen mallin mukaisesti. SKY:n suunnitelma vahvistetaan maaliskuussa 2019 ja sitä tarkastellaan vuosittain kevätliittokokouksessa. Suunnitelma on esillä ja siitä tiedotetaan verkkosivuilla, tapahtumailmoituksissa ja sitä käsitellään uusien vastuunkantajien kouluttamisessa.

SKY:n tavoitteena on, että sen työntekijät ja vapaaehtoiset tunnistavat oman alansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ja osaavat suunnitella toimintaa nämä huomioiden. Tavoitteena on, että jokainen saa toimia SKY:ssä kokematta häirintää tai syrjintää. Tavoite edellyttää, että jokainen mukanaolija osaa ja tarvittaessa uskaltaa puuttua havaitsemaansa syrjintään ja epäasialliseen käytökseen sekä tunnistaa ennakkoluulonsa ja piiloasenteensa sekä antaa niiden olla vaikuttamatta omaan toimintaansa.

Toiminta on avointa kaikille, jotka hyväksyvät SKY:n arvopohjan. Aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen on tehtävä päämäärätietoisesti työtä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu voi edellyttää myös positiivista erityiskohtelua ja toiminnan mukauttamista, jotta mahdollisuudet osallistua toimintaan olisivat kaikille samat yksilön ominaisuuksista riippumatta. SKY:ssä kannustetaan luottamustehtäviin hakeutumisessa ja rekrytoinneissa moninaisuuteen.

4. Nykytilan kartoitus

SKY:ssä toteutettiin nykytilan kartoitus-kysely jäsenistölle ja toimintaan osallistuville loppuvuodesta 2018 – alkuvuoteen 2019. Kysely toteutettiin Drive-kyselynä. Kyselyn mukaan SKY:n yhdenvertaisuustilanne on verrattain hyvä. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain.

Tulevaisuudessa

 • SKY toimii aktiivisesti niin, että toiminta on aidosti avointa ja mukaan kutsuvaa.
 • Tarkoituksena on tarjota yhä uusille nuorille mahdollisuuksia osallistua.
 • Ollaan tarkkaavaisia ja aktiivisia uusien ihmisten mukaan ottamisessa.
 • Toiminnassa kutsutaan ja otetaan mukaan entistä enemmän ihmisiä, jotka eivät kuulu sisäpiiriin tai enemmistöihin. Satunnaiskävijöiden ja uusien ihmisten tavoittamiseen ja toimintaan mukaan pääsemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Mukaan kutsutaan eri taustoista tulevia nuoria ja opiskelijoita.
 • Ihmisiä pyritään tavoittamaan uusissa yhteyksissä ja toiminnan toteuttajat jalkautuvat nuorten pariin.
 • SKY tarkkailee viestinnässään ja toiminnassaan käytettäviä sanamuotoja ja ilmaisutapoja niin, ettei syrjimistä tapahtuisi sanavalintojen tai sisäpiirin kielenkäytön kautta.
 • Viestinnässä käytetään myös englantia
 • SKY kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että ihmisistä ei puhuta pahaa ja jos näin tapahtuu, tilanteeseen puututaan.
 • SKY kiinnittää huomiota siihen, että myöskään huumorin varjolla ei vahvisteta stereotypioita tai kerrota loukkaavia vitsejä.
 • SKY pyrkii käyttämään enemmän tiloja, jotka ovat aidosti esteettömiä terveydellisesti, fyysisesti ja alueellisesti.
 • Toiminnan saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota ja osallistumismahdollisuuksia muun muassa virtuaalisesti tarjotaan entistä enemmän valtakunnallisesti.
 • Aktiivisesti kiinnitetään huomiota keskustelukulttuuriin, jossa kaikki tulevat kuulluksi.
 • Toimintaan osallistuville kerrotaan, miten puututaan ongelmatilanteisiin.

Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain kevätliittokokouksen yhteydessä. Strategiakauden vaihtuessa toteutetaan laajempi kysely nykytilasta.

5. SKY:n toiminnan areenat ja yhdenvertaisuuden toteutuminen niissä

Toiminnan areenoita, joissa yhdenvertaisuuteen liittyviä loukkauksia voi tapahtua, ovat

 • liiton somekanavat, illat sekä viikonloppuleirit ja matkat niihin.

Tavoitteet:

 • Uusien ihmisten määrä toiminnassa lisääntyy, mukana toiminnassa on vähemmistöjen edustajia sekä ihmisiä sisäpiirin ulkopuolelta.
 • Viestinnässä käytetään kieltä, joka on mukaan kutsuvaa. Kielen inklusiivisuuteen, sanamuotoihin ja ilmaisutapoihin kiinnitetään huomiota niin, ettei syrjimistä tapahtuisi sanavalintojen tai sisäpiirin kielenkäytön kautta.
 • Toimintaa järjestetään esteettömissä tiloissa.
 • Osallistumismahdollisuuksien saavutettavuutta parannetaan ja osallistumismahdollisuuksia tarjotaan virtuaalisesti.
 • Julkaisemissamme lehdissä käsitellään moninaisuutta ja pyritään normikriittiseen tapaan käyttää kieltä.
 • Teemailloissa on säännöllisesti teemoja, joissa pyritään haastamaan osallistujia dialogiin erilaisten ihmisten kanssa.

6. Puuttuminen yhdenvertaisuusloukkauksiin

Kokoontumisten aluksi muistutetaan, että SKY:ssä on käytössä yhdenvertaisuussuunnitelma. Jos kokee yhdenvertaisuuden rikkomista, asiasta voi ilmoittaa tapahtuman vastuuhenkilölle, erikseen nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai antaa palautetta anonyymisti verkossa. Paikallisyhdistyksistä ja liiton hallituksesta nimetään häirintäyhdyshenkilö vuosittain.

Jaa somessa: